STATUT DRUŠTVA PROFESIONALNIH NOVINARA CRNE GORE

Prešićeni tekst

Statut donijet na Skupštini održanoj 08.07.2016. godine u Podgorici
Izmjene i dopune Statuta usvojene na Skupštini održanoj 24.11.2020. godine u Petrovcu

 

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore je nezavisno udruženje profesionalnih novinara, fotoreportera i snimatelja u medijima.

Član 2.

1.    Služben naziv je  Društvo profesionalnih novinara Crne Gore. Skraćeni naziv udruženja  je DPNCG.  Naziv na engleskom jeziku: Association of Montenegro's Professional Journalist

2. Sjedište DPNCG na adresi: Ul Radoja Dakića, Lamela 5-3, ulaz 1/a,  Podgorica.

Član 3.

DPNCG je strukovno pravno udruženje s pravima i obvezama koje proističu iz Ustava i zakona Crne Gore.

Član 4.

Pečat DPNCG je okruglog oblika, sa tekstom: Društvo profesionalnih novinara CG, Podgorica

Član 5.

Rad DPNCG je javan.

Član 6.
 
DPNCG može biti član, pridruženi član ili posmatrač međunarodnih i domaćih organizacija.

Osnovnа nаčelа DPNCG su:

a) Nezаvisnosti - orgаnizаcijа je nezаvisnа od ideološkog, političkog, vlаdinog, religijskog i bilo kojeg drugog uticаjа koji je u suprotnosti sа osnovnim nаčelimа  i  ciljevimа DPNCG.

b) Jаvnost rаdа – rad je jаvаn i ogledа se u detаljnom informisаnju člаnstvа o rаdu orgаnа DPNCG, uvidа člаnovа u odluke i druge аkte, podnošenju godišnjih izvještаjа o rаdu, jаvnom objаvljivаnju informаcijа i obаveštаvаnju jаvnosti nа drugi pogodаn nаčin.

c) Antidiskriminаcijа i tolerancija - DPNCG se u svom rаdu oslаnjа nа zаbrаnu diskriminаcije po bilo kojem osnovu, u sklаdu s nаčelimа i principimа demokrаtskog društvа. Rad DPNCG  se zаsnivа nа tolerаnciji, poštovаnju, prihvаtаnju i uvаžаvаnju rаzličitosti, slobodi mišljenjа i slobodi uverenjа.

d) Zаštitа privаtnosti – DPNCG je zаsnovаno nа principu zаštite privаtnosti, u sklаdu sа Ustаvom  CG

Član 7.

Ciljevi DPNCG su:

a) Ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja

         b) Promovisanje Ustavom garantovanog prava javnosti da bude informisana o svim zbivanjima u društvu, te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnosti sredstvima javne komunikacije

         c) Čuvanje ugleda i dostojanstva profesije

         d) Zaštita novinara, fotoreportera, snimatelja

         e) Saradnja sa novinarskim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu

f) borba za ljudska prava i sloboda

g) unapređenje rodne ravnopravnosti

h) unapređenje vladavine prava

Član 8.

Djelatnosti DPNCG su:

 a) Zaštita profesionalnog i materijalnog položaja i ugleda novinara, fotoreportera i snimatelja.

b) Stalna saradnja sa strukovnim organizacijama, udruženjima i asocijacijama civilnog sektora, udruženjima za razvoj informisanja i zaštitu javne riječi u zemlji i inostranstvu.

c) Organizovano pružanje pravne pomoći članovima kojima je to potrebno i stalno ukazivanje na sva eventualna kršenja prava javnosti da zna.

d) Obezbjeđivanje privremenih ili stalnih fondova za socijalnu, materijalnu i pravnu pomoć novinarima, fotoreporterima i snimateljima – članovima DPNCG.

e) Promovisanje zahtjeva da se u javnim glasilima zapošljavaju visokoobrazovani profesionalni novinari.

f) Članstvo i učešće u institucijama, organizacijama, savjetima, ustanovama koje imaju veze sa medijima ili utiču na njihov rad.

g) Prikupljanje, obrada i publikovanje naučne i stručne literature u oblasti medijskih prava i sloboda.

h) Organizovanje stručnjaka i istraživačkih projekata od značaja za programske ciljeve.

i) Praćenje slučajeva napada na novinare, fotoreportere i snimatelje, reagovanje i preuzimanje aktivnosti u cilju njihovog rasvjetljavanja i instistiranja na sankcionisanju počinilaca.

j) Praćenje primjene medijskih zakona i propisa, kao i predlaganje njihovih izmjena nadležnim državnim organima.

k) Organizovanje i sprovođenje edukativnih i informativnih kampanja, radionica, treninga, seminara i tribina kroz projektne aktivnosti od značaja za programske ciljeve.

l) Organizovanje okruglih stolova, konferencija za novinare, kao i učestvovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i seminarima od značaja za programske ciljeve i projektne aktivnosti.

lj) Povećanje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti rada institucija.

m) Unapređenje položaja manjina i marginalizovanih grupa (žene, osobe sa invaliditetom, LGBTIQ osobe, nacionalne i vjerske manjine, Romi, maloljetni delikventi itd...).

n)  Zalaganje za rodnu ravnopravnost i borbu protiv diskriminacije.

nj)  Iniciranje i učešće u aktivnostima koje se tiču vladavine prava, sprečavanja organizovanog kriminala, trgovine ljudima i korupcije u skladu sa programskim ciljevima DPNCG.

 

ČLANSTVO U DPNCG

Član 9.

Članovi DPNCG su redovni i pridruženi. Evidenciju o članstvu vodi Generalni sekretar udruženja.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice. O evidenciji članova  DPNCG vodi se registar članova.

Član 10.

a) Redovni članovi DPNCG su profesionalni novinari/reporteri, kojima je novinarstvo stalno zanimanje, kojim se bave više od dvije godine.

b) Ako redovni član pređe na druge poslove, a povremeno se bavi novinarstvom, može biti pridruženi član, ali samo ako ti drugi poslovi nisu
          u sukobu interesa s novinarskom profesijom,  o čemu odlučuje  Upravni odbor DPNCG.

c) Ako redovni član pređe na poslove uprave s pravima poslodavca, ne može biti biran u Skupštinu niti njena izborna tijela. Prethodno se ne odnosi na redovne članove koji postanu vlasnici medija a ne zapošljavaju više od pet novinara.

d) Novinar koji je 20 godina proveo kao redovni član, a prestao se profesionalno baviti novinarstvom, može ostati u članstvu  sa statusom pridruženog člana.

 e) Novinar koji je otišao u penziju zadržava status redovnog člana ako je 15 godina radio kao profesionalni novinar i  bio član DPNCG.

Primanje u članstvo

Član 11.

Članstvo u DPNCG je dobrovoljno. Članstvo u DPNCG inicira se na lični zahtjev.

Prava i obveze članova DPNCG

Član 12.

 Primanjem u DPNCG član prihvata prava i obaveze propisane Statutom i Kodeksom novinara CG.

a) O prijemu novih članova  odlučuje UO većinom ukupnog broja članova.

b) Članarina u DPNCG je jedan euro mjesečno.

c) Predstavnici DPNCG u tijelima i institucijama u koja su imenovani kao članovi Društva i u kojima primaju naknadu, dužni su da  20 odsto uplaćuju DPNCG.

Član 13.

1. Prava članova DPNCG su da biraju i da budu birani u organe Društva, kao i da budu angažovani u promociji novinarskih i vrijednosti promovisanja slobode izražavanja.

Član 14.

Obaveze članova su:

a) Da savjesno obavljaju profesionalnu dužnost, poštujući odredbe Statuta i Kodeksa  novinara CG.

    b) Da aktivno sudjeluju u radu tijela, komisija i odbora DPNCG, izvršavajući preuzete obveze prihvaćanjem izbora ili imenovanja.

d) Da čuvaju imovinu DPNCG koja im je povjerena na upravljanje.


Prestanak članstva u DPNCG

Član 15.

1. Članstvo u Društvu prestaje:

    a) Dobrovoljnim istupanjem.

    b) Kad prestanu uslovi propisani za članstvo.

    c) Odlukom o grubom kršenju Kodeksa novinara CG.

    e) Odlukom o kršenju Statuta DPNCG.  

 2. Član kojem je prestalo članstvo dužan je vratiti člansku kartu DPNCG i udruženja u koje je primljen zahvajujući  članstvu u DPNCG.

ORGANIZACIJA DPNCG

Član 16.

Tijela DPNCG su:

a) Generalni sekretar

b) Skupština

c) Upravni odbor

d) DPNCG može osnovati i novinarsko vijeće časti

Član 17.
         
Generalni sekretar se bira odlukom Skupštine DPNCG na mandat od pet godina.  

Član 18.

Generalni sekretar je ovlašćen da:

a) Zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva.

b) Odgovara za zakonitost rada.

c) Vodi poslove Društva saglasno odlukama Skupštine.

d) Podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja.
        
e) Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Društva.

f) Predsjedava i rukovodi radom Upravnog odbora Udruženja.

Član 19.

Generalni sekretar Društva odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaje o radu.

Član 20.

Generalni sekretar može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

a) Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Društvu.

b) Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove  i poslove iz svog djelokruga.

    c) O razriješenju Generalnog sekretara odlučuje skupština DPNCG većinom glasova. Odluka Skupštine Društva o razrješenju Generalnog sekretara je konačna.

Skupština

Član 21.

     a) Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva.  

     b) Mandat Skupštine traje četiri godine.

Član 22.

Skupština obavlja sledeće poslove:

a) Donosi Statut, usvaja izmjene i dopune i donosi druge akte.

      b) Bira Novinarsko vijeće časti.
   
      c) Bira i razrješava Upravni odbor DPNCG.

      d) Donosi godišnji program rada  DPNCG.

      e) Usvaja godišnji finansijski izvještaj

      f) Raspravlja o radu i izvještajima o radu tijela Društva i usvaja izvještaje
      
g) Bira i razriješava Generalnog sekretara

h) Odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti,prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva

      i) Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima DPNCG

Član 23.

     Skupština DPNCG saziva svake četvrte godine. Na predlog 2/3 članova UO može se sazvati hitna sjednica i prije tog roka.

Član 24.

1. Predsjednik Skupštine je lice koje se bira iz reda članova Skupštine, odlukom Skupštine na mandat od 4 godine

2. Skupština radi prema Poslovniku koji donosi na početku zasjedanja.

3. Broj prisutnih članova utvrđuje Verifikaciona komisija od tri člana koji se biraju iz redova članova Skupštine.

4. Skupština punopravno odlučuje ako je prusutna  većina članova.

5. Ako nema natpolovične većine Skupština se odgađa, a nova se mora sazvati u roku 30 dana.

Član 25.

     1. Skupština donosi odluke većinom prisutnih članova.

     2. Za usvajanje Statuta, za izmjenu Statuta i za odluke o pribavljanju i otuđivanju nepokretne imovine potrebna je dvotrećinska većina  prisutnih.

     3. Odluke se donose javnim glasanjem, a u izuzetnim slučajevima može i tajnim, na zahtjev 1/3 članova.

     4. Smatraju se izabranima oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova prisutnih.

5. Ako član tijela tokom mandata prestane obavljati svoju dužnost, novi član postaje sljedeći kandidat koji je dobio najveći broj glasova, što potvrđuje Skupština na prvom narednom zasjedanju.

Član 26.

     Mandat tijela DPNCG, izuzev Generalnog sekretara, traje četiri godine s pravom reizbora.

Upravni odbor DPNCG

Član 27.

     1. Upravni odbor je upravno tijelo, koje zasjeda i odlučuje između dvije Skupštine.

     2. UO čine Generalni sekretar i 9 članova izabranih na Skupštini. Generalni sekretar predsjedava radom UO. U izuzetnim situacijama sjednice mogu biti održane elektronskim putem.

Član 28.

     1. Sjednice UO održavaju se najmanje jedanput mjesečno. Sjednice mogu biti održane i elektronskim putem.

     2. Svaki član UO ima pravo zatražiti saziv sjednice i predložiti dnevni red.

     3. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova ako je prisutno više od polovine članova.

     4.    UO podnosi izvještaj o svom radu Skupštini.

Član 29.

     1. UO donosi Pravilnike o radu.

     2. UO donosi Pravilnik o novinarskim nagradama i priznanjima, imenuje članove ocjenjivačkih odbora,  odlučuje o priznanjima.
 
     3. UO bira predstavnike DPNCG u asocijacijama u zemlji i inostranstvu   

 1. UO obavlja i sljedeće poslove:

  a) Priprema i saziva Skupštinu.

  b) Priprema prijedloge Statuta, Novinarskog kodeksa, izmjene i dopune opštih zakona u vezi sa medijskom sferom.

  c) Utvrđuje prijedlog programa rada DPNCG.

  d)  Donosi Poslovnik o svom radu.

  Član 30.

Novinarsko vijeće časti

 1. a) Novinarsko vijeće časti od pet članova bira Skupština.

        b) Prilikom izbora posebno treba voditi računa o zastupljenosti različitih medija i sredina.

        c) Izabrani su oni članovi koji su dobili najveći broj glasova članova Skupštine.

  c) U cilju izbjegavanja sukoba interesa i zaštite člana Novinarskog vijeća časti, član se izuzima  od odlučivanja kad se raspravlja o članu zaposlenom u istoj medijskoj kući, odnosno kad se radi o novinarskom djelu koje je objavljeno u medijskoj kući u kojoj je zaposlen član Novinarskog vijeća časti.

        e) Novinarsko vijeće časti bira predsjednika iz redova svojih članova. On mora imati najmanje 10 godina iskustva rada u medijskom poslu.

        f) Novinarsko vijeće časti sastaje se  jedanput mjesečno.

Član 31.

a) Novinarsko vijeće časti prati poštovanje načela i normi Kodeksa novinara CG te povodom prijave o povredi Kodeksa donosi odluku o tome je li novinar povrijedio njegove norme i načela.

b) Novinarsko vijeće časti može samostalno pokrenuti internu ili javnu raspravu o pojavama u javnom informisanju i medijskom  prostoru kojima se teško krše norme i načela Kodeksa  ili osniovna načela profesionalnog novinarstva.

Član 32.

      Novinarsko vijeće časti radi na osnovu Pravilnika koji donosi  i svog Poslovnika.

KOMISIJE I ODBORI

Član 33.

      UO može osnivati stalne ili povremene komisije i odbore, te druga radna tijela za obavljanje pojedinih poslova, kao i dobrotvorne organizacije i fondove. Konačnu odluku o tome donosi Skupština, a izuzetno UO.

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Sekretarijat

Član 34.

        Stručne i administrativne poslove DPNCG može obavljati Generalni Sekretarijat.

 FINANSIRANJE

Član 35.

        Društvo stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODRREDBE

Član 36.

a) Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.
b) O prestanku rada udruženja  odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja .

Član 37.

       U slučaju prestanka rada udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.   

Član 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.