Besplatna pravna i psihološka pomoć za novinare –  European endowment for democracy

Cilj je unaprijediti profesionalizam novinara , bezbjednost i pravnu sigurnost novinara i drugih medijskih radnika u Crnoj Gori. Takođe poboljšanje kapacitete novinara i me dijskih radnika da primjenjuju međunarodne standarde i praksu Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) prilikom izvještavanja.


Ljudska prava i rodna ravnopravnost u medijima  - UNDP

Cilj je poboljšati položaj žena u medijima, rodna senzibilizacija novinara i uvođenje sadržaja koji je uravnoteženiji po polu.
- Istraživanje “Položaj novinarki u crnogorskim medijima”


„Pretpostavka nevinosti ili krivice“ / subgrant  „Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanja integriteta pravosuđa“ - Evropska unija/ CeMi/CEDEM/

Cilj je unapređenje poštovanja pretpostavke nevinosti u medijima prilikom izvještavanja o krivičnim postupcima, sa posebnim fokusom na maloljetnike
Istraživanje "Etički izazovi u poštovanju pretpostavke nevinosti prilikom izvještavanja medija o krivičnim postupcima”  


"Novinari protiv trgovine ljudima" –  Centar za ženska prava    

Cilj je podizanje svijesti stanovništva i javnih vlasti o trgovini ljudima i zaštiti žrtava u Crnoj Gori.


“Sloboda izražavanja I sloboda medija u Crnoj Gori” - JUFREX 2

Projekat je nastavak JUFREX-a, odnosno promocije slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Saveta Evrope, sa posebnim fokusom na pravosuđe u jugoistočnoj Evropi.


„Naš novac“ /  sugrant projekta "Money Watch - Civilno društvo, čuvar budžeta", Institut alternativa

Cilj projekta je osnaživanje novinara i medija,da djelotvornije nadziru javnu potrošnju u Crnoj Gori kao i ljekara i novinara da posebno prate javnu potrošnju u oblasti zdravstva. Takodje i povećanje javne svijesti o ključnim problemima u oblasti javne potrošnje, sa posebnim osvrtom na potrošnju u oblasti zdravstva.


“Profesionalno novinarstvo za transparentne javne finansije”, subgrant MANS

Cilj je unapređenje kapaciteta novinara za praćenje oblasti javnih finansija I povećanje javne svijesti o ključnim problemima u oblastima javnog duga, privatno-javnog partnerstva, poreske pravde i javne infrastrukture


“Sloboda izražavanja” JUFREX,  Savjet Evrope

Promocija slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Saveta Evrope, sa posebnim fokusom na pravosuđe u jugoistočnoj Evropi.