GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2023.GODINU

Društo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) je neprofitna, strukovna nevladina organizacija koja okuplja novinarke/novinare, snimatelje, fotoreportere.

DPNCG je osnovano 8. jula 2016.godine,  registrovano 10. oktobra 2016.godine sa  ciljem da se unapredi profesionalizam u medijima, poštovanje Etičkog kodeksa novinarki i novinara Crne Gore, statusa zaposlenih u medijima, slobode javnog izražavanja, transparentnosti, vladavine prava, rodne ravnopravnosti.

Članovi udruženja su kolege iz većine medija u Crnoj Gori, uglavnom prepoznatljivi u  struci, sa višegodišnjim iskustvom a pojedinci su dobitnici nagrada za istraživačko novinarstvo. 

MISIJA             Novinari u Crnoj Gori slobodno, objektivno i profesionalno    izvještavaju

o svim temama od javnog interesa i zaštićeni su nasilja ili bilo kakvih drugih pritisaka.

VIZIJA          Crna Gora je slobodno, demokratsko društvo sa slobodnim, profesionalnim medijima koji primjenjuju visoke profesionalne standarde.

DPNCG je prošle godine nastavilo sa pravnom i psihološkom podrškom, koju nudimo novinarima/novinarkama, snimateljima i fotoreporterima od osnivanja.   Aktivnosti su realizovane u okviru projekta ,,Mediji za odgovorno društvo" koji je podržan u okviru programa OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika - M'BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Kroz liniju pravne podrške, u okviru koje DPNCG ima potpisane memorandume o saradnji sa više advokata, izradili smo brošuru  o propustama u istragama napada na novinare.

Iako su istrage napada na novinare i njihovu imovinu deklarativno godinama prioritet nadležnih državnih organa i dalje u većini slučajeva ne postoji zadovoljenje pravde. To se tiče i jednog ubistva i više predmeta nanošenja teških telesnih povreda novinara, koji su različito krivično kvalifikovani.

Evropska komisija u izvještajima za Crnu Goru  navodi ograničen napredak u slobodi izražavanja  i potrebu države da istraži i sankcioniše slučajeve napada.

Sačinili smo preporuke i uputili ih Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT).

  https://dpncg.com/images/pdf/AnalizaIstragaNapadaNaNovinare.pdf

Preporuke VDT-u:

* Vrhovno državno tužilaštvo i rukovodioci državnih tužilaštava treba da izvrše uvid u spise svih predmeta napada na novinare i da utvrde propuste u dosadašnjim istragama. Propuste u svim istragama treba konstatovati bez obzira na mogućnost pokretanja postupaka odgovornosti zbog protoka vremena i nastupanja eventualne zastarjelosti.

* U predmetima u kojima istraga još traje rukovodioci državnih tužilaštava treba da razmotre mogućnost davanja obavezujućih uputstava postupajućim tužiocima kako bi istrage dale rezultate i kako bi se okončale u razumnom roku.

* U svim predmetima gdje je prekoračen zakonski rok od šest mjeseci za okončanje istrage, neposredno viši državni tužilac treba da traži od postupajućeg državnog tužioca da mu u skladu sa odredbama ZKP-a[1] dostavi detaljno izjašnjenje o razlozima zbog kojih istraga nije okončana i da zatim preduzme potrebne mjere da se istraga okonča.

* U predmetima u kojima je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja potrebno je utvrditi razloge za nastupanje zastarjelosti, posebno da li se to može pripisati u odgovornost, odnosno propuštanje i neažurnost državnih tužilaca i u skladu sa tim eventualno preduzeti radnje u pravcu utvrđivanja odgovornosti.

* Državnim tužiocima koji postupaju u predmetima napada na novinare dati obavezujuće uputstvo da, u saradnji sa oštećenima, utvrde eventualnu povezanost napada na njih sa njihovim profesionalnim radom i da detaljno analiziraju sve tekstove koje su novinari objavili prije napada.

* Državnim tužiocima dati obavezujuće uputstvo da uvijek u slučaju napada na novinare i medije izađu na lice mjesta i neposredno rukovode uviđajem, kao i da aktivno sarađuju sa oštećenima i da ih obavještavaju o svim radnjama.

 

 Kroz liniju psihološke podrške održano je više indivdualnih seansi sa novinarkama i novinarima,koje je vodio naš psiholog. Na kolektivnim treninzima uveli smo psihodrame, čiji je bio cilj da se ojačaju novinarke/novinare da se lakše nose sa stresom.