DPNCG će raditi na uspostavljanju etičkog odbora

Etički kodeks treba mijenjati (ilustracija)

U okviru  Medijske strategije, koju je u oktobru 2023. usvojila Vlada premijera Dritana Abazovića, DPNCG ima tri važna zadatka i cilja u dijelu unapređenje profesionalizma u medijima,  što je jedan od ciljeva zbog kojih smo  i osnovali udruženje.

To su:

1.Unapređenje slode izražavanja i profesionalizma u medijima -  kroz uspostavljanje etičkih mehanizama  koji bi se bavili problematikom primjene Kodeksa novinara/novinarki i profesionalnih standarda;

2.Jačanje kapaciteta novinara i drugih zaposlenih u medijima - kroz obuke;

3.Unapredjenje rodne ravnopravnosti u medijima - takođe kroz obuke i učešće u promjeni  Etičkog kodeksa novinara u dijelu usaglašenosti  u izvještavanju o nasilju nad ženama sa međunarodnim standardima.

Ministarstvo kulture i medija nas je, u skladu sa tim, nedavno obavjestilo da planiramo budžet za te obaveze.

S obzirom da je DPNCG dio  projekta Savjeta Evrope (SE) PROFREX (nekadašnji JUFREX), nadamo se da ćemo i u saradnji sa  SE doprinijeti realizaciji ciljeva, rekla je generalna sekretarka DPNCG Mila Radulović

Statutom DPNCG je inače predviđeno formiranje Etičkog odbora, koji bi pratio poštovanje Etičkog kodeksa, a obuke ( uključujući i o rodnoj ravnopravnosti) su nešto na čemu već radimo godinama.

Kada je u pitanju Etički kodeks, njegova dopuna je neophodna, kako zbog rodne ravnopravnosti i senzibilisanja novinara, tako i zbog novih tehnologija.

Inače, Medijska strategija Crne Gore 2023 - 2027, sa pratećim Akcionim planom 2023-2024, ima 104 mjere kojima se podstiče princip slobode izražavanja i osigurava ambijent za profesionalno i slobodno novinarstvo.

Dio Medijske strategije, izvor: Vlada CG

Generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija, Neđeljko Rudović  rekao je nakon usvajanja Strategije, čijom izradom je rukovodio, da se njome želi postići obezbjeđivanje povoljnijeg ambijenta za slobodu informisanja, protok ideja i mišljenja u ostvarivanju javnog interesa.

Zatim generalno poboljšanje uslova za rad i održivost medija, jačanja transparentnosti medijskog vlasništva, razvoja medijskog pluralizma i medijske pismenosti.

Zatim, kako je naveo, jačanja samoregulacije, te nezavisnosti i profesionalnosti javnih emitera.

“Ovaj strateški dokument treba da doprinese usvajanju i primjeni najviših međunarodnih standarda u oblasti slobode izražavanja, usklađivanju sa politikama Evropske unije, kreiranju povoljnog ambijenta za održiv i nesmetan rad medija“, rekao je Rudović.                                                            

Kazao je i da su Medijskom strategijom  predviđeni i priprema novog Granskog kolektivnog ugovora za oblast medija i grafičke djelatnosti kojim će se poboljšati ekonomski status i radna prava zaposlenih u medijima, predlaganje odluke Vlade Crne Gore o povezivanju staža novinarima/kama, fotoreporterima/kama i snimateljima/kama, iniciranje uspostavljanja budžeta za Komisiju za praćenje istraga napada na novinare/ke, kao i formiranje specijalizovanih timova/određivanje kontakt osoba u Upravi policije i Državnom  tužilaštvu koji će pratiti i istraživati slučajeve napada na novinare i novinarke.

U delu osnaživanja socio ekonomskih pozicija zaposlenih u medijima Akcionim planom predvidjeno je da se definišu koeficijenti za zaposlene u medijima, i beneficirani radni staž za novinare/ke i druge medijske radnike/ce koji se bave poslovima sa povišenim stepenom rizika.

Objavljeno: 27.11.2023.godine