Iskopavaju državno, ne mare za odluke Vlade

Uprkos moratorijumu, odlukama, informacijama, izvještajima i najavama poslednje tri Vlade - nelegalna eksploatacija šljunka iz crnogorskih rijeka i sa državnih parcela ne prestaje.

Ovu tvrdnju potvrđuju naši snimci koji bilježe nastavak te prakse i proteklih dana, iako je donešena informacija o zabrani eksploatacije i usvojen izvještaj Regionalnog vodovoda u kojem se navodi da je ugroženo vodosnadbijevanje crnogorskog primorija ukoliko se ne prestane sa eksploatacijom i  ne sanira rijeka Morača.

a snimcima se može vidjeti trenutno stanje u KO Grbavcima i KO Mahali u blizini ušća rijeke Cijevne u Moraču i kako se i dalje nastavlja kopanje na državnim parcelama. Takođe i u većini slučajeva krade šljunak, koji je vlasništvo države.

Firma Montenegro Petrol d.o.o  i dalje za betonska postrojenja i separacije koristi državnu parcelu KO Mahala 2227/3 i 2227/4  koje je koristila na račun ugovora o zakupu iz 2014. godine. On je preuzet od preduzeća Transpetrol 2017. godine i koji je trajao do 2019. kada je izvršena i poslednja uplata. U ugovoru piše da se jednostranim otkazom ugovora Zakupca smatra i neplaćanje zakupa u ugovorenom roku ili kašnjenjem od preko 30 dana.

Vlada naložila uklanjanje Montenegro Petrola

Vlada je na sjednici 3. avgusta 2022. godine  usvojila informaciju o raskidu ugovora o zakupu iz 2014. godine,  na osnovu kojeg je Montenegro Petrol, vlasnice Andreje Šuškačević koristio državnu parcelu KO Mahala.

Tom prilikom Vlada je, kako se navodi, zadužila instituciju Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore da preduzme aktivnosti u cilju zaštite interesa i imovine Crne Gore.

akođe Vlada istim zaključkom zadužuje i Upravu za katastar i državnu imovinu da obezbijedi da zakupac te parcele dovede u prvobitno stanje.

Uprkos ovim zaključcima primijetili smo da Montenegro petrol i dalje koristi parcelu i da iskopava šljunak sa nje.

  

 

Rok za vraćanje u prvobitno stanje davno istekao

Ugovorom o zakupu,  članom 6, naznačeno je da u slučaju isteka ili raskida ugovora zakupac ima rok od 30 dana da parcelu, koja je predmet zakupa, oslobodi od pokretnih i nepokretnih stvari i da vrati je u prvobitno stanje: Ukoliko to ne učini , onda će to sprovesti država o njegovom trošku.

Međutim to se još uvijek ne dešava. Nezvanično saznajemo da je tek ovih dana formirana komisija koja će se baviti ovim slučajem.

Na koji način će se parcela vratiti u prvobitno stanje ostaje da se vidi jer se na satelitskim snimcima vidi da je  “pojedena” u odnosu na period kada je preuzeta ugovorom.